• Opis
  • 48.
Henryk Berlewi
1894 Warszawa - 1967 Paryż
Wesele żydowskie

olej, płótno, 60 × 92 cm
sygn. p. d.: H. BERLEWI 21/52

W działaniach artystycznych Henryka Berlewiego z lat 1918–1921 tkwiły silne dążenia do stworzenia nowego języka plastycznego kultury żydowskiej, będącego syntezą tradycyjnych, zakorzenionych w folklorze żydowskim motywów z osiągnięciami europejskiej awangardy. Tematem jego prac były sceny zaczerpnięte z życia żydowskiej społeczności, zaś pod względem malarskiej konwencji odpowiadały założeniom formalnym kubizmu i ekspresjonizmu. Prezentowana w katalogu praca stanowi doskonały przykład takiego mariażu.
Berlewi był związany z pierwszą w Polsce grupą żydowskich artystów awangardowych zwaną „Young-yidish”, współpracował także z warszawskim periodykiem „Ringen”, na łamach którego publikował autorskie teksty poświęcone zagadnieniom ze sztuki współczesnej i dla którego projektował okładki kolejnych numerów. Był również współzałożycielem stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju sztuki żydowskiej. Zwrot ku sztuce nieprzedstawiającej miał miejsce po spotkaniu artysty z rosyjskim malarzem El Lissitsky’m w 1921 r., co przełożyło się na nowy etap w twórczości Berlewiego.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 150 000 - 180 000 zł
Cena wywoławcza: 95 000 zł
Henryk Berlewi
1894 Warszawa - 1967 Paryż